Vaixells de lloguer fondejats al mar del Carib
CERCAR CERCAR

Obligacions de l'arrendatari i de l'arrendador quan es lloga un vaixell

Obligacions de l'arrendatari i de l'arrendador quan es lloga un vaixell

El xàrter nàutic no para de créixer, el poder llogar el tipus de vaixell que es vulgui, quan es vulgui i on es vulgui és la millor avantatge per als que els agrada navegar i fer rutes per diferents mars.

Definició de contracte xàrter

Segons la Llei de Navegació Marítima de l'any 2014, es defineix com a contracte xàrter "aquell en el qual l'arrendador posa a disposició de l'arrendatari a canvi d'un preu una embarcació per un període de temps amb finalitat recreativa".

Modalitat del contracte

El contracte de lloguer d'embarcacions legalment no cal que estigui per escrit, i en aquest cas es regula per l'estipulat per la Llei, però sempre és convenient formalitzar un contracte.

Requisits de les embarcacions

Per disposar un vaixell xàrter a Espanya cal que es distingeixi de la flota d'embarcacions privada. Aquesta distinció es basa en diferenciar els inscrits Llista Sisena per als que es dediquen a xàrter i els inscrits a la Llista Setenes per als d'ús particular.

Què vol dir que una embarcació està despatxada?

El despatx d'una embarcació és l'autorització que concedeix l'Autoritat Marítima per navegar. Quan es sol·licita el despatx de l'embarcació s'ha d'especificar si va amb dotació professional o no.

En què consisteix el dipòsit exigit per l'arrendatari?

Normalment quan es lliura una embarcació sense dotació de personal, l'arrendador exigeix ​​a l'arrendatari un dipòsit per cobrir possibles desperfectes per negligència o mal ús. Per evitar possibles enfrontaments o malentesos és molt importants realitzar la verificació del vaixell conjuntament. També és convenient revisar el redactat en el contracte sobre aquest tema.

Obligació sobre titulacions

En el xàrter sense patró o capità, el arrendatari ha de tenir la titulació adequada a l'embarcació i zona de navegació.

En el cas de lloguer de vaixells o iots amb tripulació, aquests han de tenir la titulació professional conferida a Espanya o en el cas d'altres estats s'ha d'obtenir la ratificació d'Estat de la bandera.

Impostos a pagar quan es lloga un vaixell

En el cas que es llogui el vaixell a Espanya l’arrendador haurà de repercutir l'IVA al arrendatari. L'arrendador independentment d'on sigui estarà obligat a emetre la factura amb l'IVA desglossat.

Penalitzacions en cas de retard en el lliurament del vaixell de lloguer

La Llei de Navegació Marítima, preveu en el cas del lliurament de l'embarcació la devolució de l'import del lloguer proporcional a el retard i si supera les 48 hores es podrà rescindir el contracte o l'ampliació de el temps de lloguer pactat.

Assegurança de les embarcacions xàrter

La Llei de Navegació Marítima ordena que l'arrendador està obligat a contractar i mantenir vigent durant la contractació de l'arrendament l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Però generalment les embarcacions xàrter contracten assegurances que cobreixen els possibles danys de casc i més components de l'embarcació de lloguer.

Responsabilitat de les infraccions marítimes

Al Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de Setembre, pel qual s'aprova la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, on estan regulades les infraccions en matèria marítima.

La normativa fa normalment responsable a l'armador del vaixell i responsabilitat subsidiària a el patró o capità