Vaixells de lloguer fondejats al mar del Carib
CERCAR CERCAR

Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Aquestes condicions generals de contractació, juntament amb les Condicions Generals d'ús i, si escau i quan sigui aplicable, les condicions particulars, regularan expressament les relacions que s'estableixin entre Top Sailing Charter, SL, (en endavant, "TOP SAILING CHARTER" ) i els usuaris que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través d'aquesta pàgina web (en endavant, "CLIENTS" o "USUARIS").

 

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 regulador de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

 

 

1. Característiques generals del servei: contracte d'intermediació

 

1.1. TOP SAILING CHARTER és una companyia que presta el servei d'intermediació entre, d'una banda, les empreses de lloguer de vaixells que ofereixen els seus serveis a través d'aquesta pàgina web, i per altra banda, els potencials CLIENTS, per tal que aquests lloguin efectivament els vaixells oferts per aquelles.

 

1.2. La present pàgina web té la finalitat d'informar a l'usuari sobre els béns i serveis oferts per les empreses arrendadores i comercialitzats per TOP SAILING CHARTER en règim d'intermediació. Tots els tràmits posteriors i la contractació final seran realitzats per correu electrònic, per telèfon o personalment a l'oficina de TOP SAILING CHARTER, que a tots els efectes es considerarà el lloc efectiu en el qual aquesta última presta els seus serveis d'intermediació.

 

1.3. La informació introduïda en les seccions Ofertes, Last Minute i One Way té caràcter merament informatiu i en cap cas suposa la disponibilitat efectiva a temps real dels béns i serveis oferts. La disponibilitat d'aquests podrà ser verificada pels USUARIS contactant amb TOP SAILING CHARTER per mitjà del telèfon o del correu electrònic que figuren en la pàgina web.

 

 

2. Preu

2.1. Els preus i els impostos de cada un dels serveis són els que estableix la pàgina web i seran vàlids durant el temps que els mateixos romanguin accessibles a l'USUARI.

 

 

3. Forma de pagament

 3.1. L'usuari podrà fer els seus pagaments mitjançant transferència bancària al compte que li serà facilitada en el moment del pagament o de conformitat amb els mitjans de pagament que en cada moment s'assenyalin en pantalla.

 

4. Fiança

 4.1. En el moment de la signatura de la documentació i entrada a l'embarcació, el CLIENT haurà de pagar, en qualitat de dipòsit, una fiança per garantir qualsevol avaria, trencament, desperfecte, així com l'estat de funcionament, manteniment i neteja de l'embarcació i un eventual retard en el lliurament.

 4.2. La formalització de la fiança es pot realitzar mitjançant targeta de crèdit, efectiu al port de sortida.

 4.3. La fiança serà retornada després de la revisió de l'embarcació, si es comprova el correcte estat d'aquesta.

 4.4. En cas que l'embarcació sigui una goleta, no s'exigirà fiança.

 

5. Lliurament

 5.1. Amb anterioritat al lliurament, el CLIENT té dret a inspeccionar l'embarcació amb un representant de la base, per tal de comprovar que l'embarcació i el seu equip es troben en perfecte estat de funcionament. El lliurament de l'embarcació i l'inici del viatge suposen l'acceptació que es troba en perfecte estat de funcionament.

 

5.2. L'embarcació es lliura amb els dipòsits d'aigua, combustible, bateries i oli de càrter plens i, a la seva devolució, hauran també estar plens. Es signarà un inventari de l'equipament amb què compta l'embarcació.

 

5.3. L'embarcació serà lliurada al CLIENT arrendatari en el port que s'indica a les condicions particulars que se li hagin facilitat.

5.4. El retard en el lliurament de l'embarcació per causa imputable al CLIENT no suposarà una pròrroga del termini de lliurament.

 5.5. Si circumstàncies meteorològiques obliguessin a retardar la sortida, no es generarà reducció del preu convingut ni pròrroga de la durada del contracte.

 

6. Embarcació de categoria similar

 L'embarcació es contracta per raó de la seva categoria. La base pot posar a disposició del CLIENT una embarcació de categoria similar a la contractada si, per sinistre o avaria en un moment anterior, l'embarcació contractada no es troba en condicions idònies per a la navegació.

 

7. Devolució

 

7.1. El retard en la devolució comportarà la facturació del doble de la tarifa aplicada per cada dia de retard, així com les eventuals penalitzacions que TOP SAILING CHARTER hagi de satisfer pel retard en la posterior lliurament de l'embarcació. No es podran al·legar condicions meteorològiques per al retard en la devolució.

 7.2. L'embarcació haurà de tornar al mateix port de lliurament, dins l'horari que s'indica, excepte que s'indiqui el contrari en les condicions particulars.

 7.3. En el moment de la devolució es revisarà l'embarcació, per tal de comprovar l'equipament i la inexistència d'avaries i trencaments, que es retorna amb els dipòsits de gasoil i aigua plens, així com l'estat de funcionament, manteniment i neteja. Les despeses necessàries per a reposar l'embarcació i el seu equipament a l'estat del lliurament seran descomptats de la fiança que s'hagi exigit.

 

8. Dret de desistiment

 

8.1. Les despeses de cancel·lació del servei no els determina TOP SAILING CHARTER, sinó que ho fan, per a cada cas particular, les empreses de lloguer de vaixells. En aquest sentit, el CLIENT haurà de consultar amb l'empresa amb qui finalment contracti el lloguer quines són les condicions concretes de cancel·lació imposades per aquesta, lliurant de qualsevol responsabilitat al respecte a TOP SAILING CHARTER, que únicament tindrà la consideració d'informador de les mateixes per el cas que se li hagi requerit fefaentment al respecte.

 

8.2. A títol indicatiu i no per això vinculant, les penalitzacions imposades per les empreses de lloguer d'embarcacions solen ser les següents:

 8.2.1. Cancel·lacions abans de 60 dies de la data del servei: penalització entre un 30% i un 50% del preu establert.

8.2.2. Cancel·lacions entre els 60 i els 30 dies abans de la sortida del servei: penalització del 50.

8.2.3. Cancel·lacions entre els 30 i els 15 dies abans de la sortida del servei: penalització del 75% -100%.

8.2.4. Cancel·lacions entre 14 dies i el dia abans de la sortida del servei: penalització del 100%.

 

8.3. Per al cas que un client vulgui cancel·lar un lloguer ja concertat, TOP SAILING CHARTER s'ofereix com a intermediari per tramitar en nom seu la cancel·lació amb l'empresa de lloguer de què es tracti per un preu 200 € en concepte de despeses de gestió.

8.4. Les cancel·lacions que finalment s'encarreguin a TOP SAILING CHARTER s'hauran de tramitar a través del Servei d'Atenció al Client a l'adreça electrònica info@topsailingcharter.com, al telèfon 902030309 o bé personalment a l'oficina de TOP SAILING CHARTER a Torroella de Montgrí, Carrer Francesc Macià, 11, 17257 - Girona, que a tots els efectes es considerarà el lloc efectiu en el qual aquesta última presta els seus serveis d'intermediació.

 

 

9. Conseqüències de l'incompliment dels terminis de pagament pactats

 

9.1. El CLIENT accepta expressament que l'incompliment dels terminis de pagament als quals s’ha obligat comportarà la resolució del contracte d’Arrendament pactat amb l’empresa de lloguer, però no la del contracte d’intermediació pactat amb TOP SAILING CHARTER, que ja s'haurà perfeccionat en haver-se complert la finalitat d'intermediació per al qual es va constituir.

9.2. Seguint el que estableix el paràgraf anterior i en qualitat d'informador de l'empresa de lloguer, TOP SAILING CHARTER, primer, ha de comunicar per escrit al CLIENT la resolució del Contracte d'Arrendament per impagament; i segon, retindrà, dels imports satisfets pel CLIENT, la quantitat que li correspongui en concepte de la intermediació que hagi realitzat efectivament.

9.3. D'acord amb el que s’acaba de referir, el CLIENT expressament accepta que haurà de reclamar a l'empresa arrendadora amb qui hagi contractat els imports que li hagi satisfet i que hagin estat retinguts per aquest concepte, lliurant a TOP SAILING CHARTER de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

 

10. Normes d'ús

 

10.1. El CLIENT es compromet a utilitzar l'embarcació d'acord amb la legislació vigent, sent l'únic responsable de les eventuals infraccions que pogués cometre en l'ús de l'embarcació.

 

10.2. D'acord amb el que s’acaba de referir, el CLIENT expressament reconeix que la imprudència en l'ús de l'embarcació, la infracció de les normes d'ús previstes en les presents condicions generals de contractació poden generar l'obligació de rescabalar eventuals danys i perjudicis, sent motiu suficient per a considerar resolt automàticament tant el Contracte d'Intermediació com el Contracte d'Arrendament, sense dret a la devolució de cap import pagat.

 

10.3. El CLIENT ha de facilitar els documents i títols necessaris que la base exigeixi per realitzar el servei. Si la base considera que el CLIENT no té la suficient competència per exercir de patró, caldrà que l'embarcació iniciï el seu trajecte amb un patró contractat per la base, a càrrec del CLIENT, d'acord amb les tarifes vigents.

 

10.4. Per mitjà del present document TOP SAILING CHARTER informa al CLIENT de la necessitat de compliment de la llei de cada un dels països de destinació i, especialment, de les disposicions normatives relatives als usos d'aigües nacionals i internacionals, així com les acreditacions , permisos i / o titulacions, personals i materials necessàries per al govern de naus i embarcacions.

 

10.5. De la mateixa manera, el CLIENT declara conèixer i respectar la legislació competent del país o dels països de destinació i es compromet expressament a complir i acatar les seves disposicions. En aquest sentit, el CLIENT declara que ell o una persona de la seva tripulació disposen de totes les titulacions, acreditacions, permisos i / o documentació personal necessària per al govern de l'embarcació arrendada, exonerant expressament a TOP SAILING CHARTER de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest concepte.

 

10.6. El CLIENT exonera expressament a TOP SAILING CHARTER de qualsevol responsabilitat derivada d'un incompliment personal tant per part del CLIENT, com per part de la  seva tripulació, de la legislació o normativa competent del país o països de destinació que pugui comportar la impossibilitat legal de l'ús i / o govern de l'embarcació arrendada. Especialment, el CLIENT exonera TOP SAILING CHARTER de qualsevol despesa o inconveniència que hagi pogut ocasionar aquest fet al país de destinació.

 

10.7. La zona de navegació permesa serà la que s'especifiqui en les condicions particulars, sempre que la titulació ho permeti. No podrà navegar per zona diferent de la indicada, sense autorització escrita de la base. No podrà cedir-se el control de l'embarcació a una persona diferent de la designada en el Contracte d'Arrendament.

 

10.8. El CLIENT haurà d'utilitzar l'embarcació per al seu ús particular d'esbarjo amb les persones indicades en les condicions particulars, sense que pugui realitzar activitats comercials o de competició i sense que pugui subcontractar l'embarcació sota cap fórmula.

 

10.9. Queda prohibit embarcar un nombre superior de persones a les autoritzades per l'embarcació.

 

10.10. No estan inclosos els costos meritats per alimentació, repostar combustible, aigua o amarratges, ni altres serveis extres no sol·licitats en el moment de la contractació del servei, com a patró (Skipper), cuiner, hostessa, assistent, pilot automàtic, Spinaker o Blister. Els preus dels consums a bord estan fixats per cada embarcació (goleta), i TOP SAILING CHARTER no té en aquest aspecte cap responsabilitat ni competència. S'adverteix al CLIENT de la necessitat d'exigir la carta de preus i consultar els mateixos a l'inici del trajecte, amb anterioritat al seu consum, així com d'informar-se dels costos derivats dels amarratges, fondejos, taxes portuàries, taxes locals i entrades a els Parcs Nacionals. TOP SAILING CHARTER no es fa responsable de les incidències que poguessin succeir al respecte.

 

10.12. L'arrendador i TOP SAILING CHARTER queden exonerats de responsabilitat respecte dels danys que l'arrendatari pugui causar a terceres persones o coses per l'ús de l'embarcació arrendada.

 10.11. El CLIENT ha d'informar TOP SAILING CHARTER de forma immediata de qualsevol accident o dany o pèrdua que hagi patit o pugui patir l'embarcació

10.13. La ruta per al viatge la defineix el CLIENT juntament amb el patró o el cap de la base. La ruta definida pot ser objecte de modificació per causes meteorològiques justificades. En aquest cas i causa d'aquests motius, no serà necessari previ avís ni consentiment per part del CLIENT, que no podrà reclamar pel canvi de ruta.

 

10.14. En realitzar el pagament el CLIENT accepta sense reserves totes i cadascuna de les presents Normes d'ús i accepta expressament que el seu incompliment pot generar l'obligació de rescabalar eventuals danys i perjudicis, així com la rescissió automàtica del Contracte d'Intermediació i del Contracte d'Arrendament , per part de TOP SAILING CHARTER i l'empresa de lloguer, sense dret a la devolució de cap import pagat.

 

 

11. Reclamacions

 

11.1 Les reclamacions hauran de efectuar durant el xàrter o en el moment del lliurament de l'embarcació, per escrit, en el document que obrarà a disposició del CLIENT a la base. El document de reclamació haurà de ser signat pel CLIENT i pel responsable de la base i remetre còpia, per mitjà de comunicació fefaent amb justificant de recepció, als TOP SAILING CHARTER (Torroella de Montgrí, Carrer Francesc Macià, 11, 17257 - Girona) en el termini màxim de 4 dies des de la fi del trajecte.

 

11.2. En el cas de lloguer d'una goleta, el CLIENT ha estat advertit que, donades les especials característiques de l'embarcació, no es poden reclamar en cap cas els perjudicis que es derivin de l'existència de goteres.

 

 

12. Jurisdicció i Llei Aplicable

 

12.1. Les presents Condicions es regeixen pel que estableix per a elles en l'ordenament jurídic espanyol.

 

12.2. D'acord amb el que estableixen les clàusules 1 i 8 i tenint en compte que TOP SAILING CHARTER desenvolupa efectivament l'activitat d'intermediació objecte d'aquestes Condicions a Torroella de Montgrí (Girona), Carrer Francesc Macià nº11, el CLIENT accepta expressament que, per resoldre qualsevol litigi sobre la interpretació d'aquestes Condicions i del Contracte d'Intermediació que finalment subscrigui amb TOP SAILING CHARTER, seran competents els Jutjats i Tribunals de la Bisbal d'Empordà (Espanya).